Nhà phát triển: Công ty TNHH Crunchyroll
viVietnamese