Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://www.ninjatweaker.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu có trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu thương mại.

2. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu trên Trang web của NinjaTweaker LTD chỉ để xem tạm thời cho cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ hoạt động trưng bày công cộng nào;
  • cố gắng đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của NinjaTweaker LTD;
  • xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc “sao chép” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép NinjaTweaker LTD chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là ở dạng in hay điện tử. Các Điều khoản dịch vụ này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Điều khoản dịch vụ.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả tài liệu trên Trang web của NinjaTweaker LTD đều được cung cấp “nguyên trạng”. NinjaTweaker LTD không đưa ra bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, do đó phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, NinjaTweaker LTD không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

4. Hạn chế

NinjaTweaker LTD hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của NinjaTweaker LTD, ngay cả khi NinjaTweaker LTD hoặc đại diện ủy quyền của Trang web này đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại như vậy. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và sửa lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của NinjaTweaker LTD có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. NinjaTweaker LTD sẽ không hứa hẹn rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. NinjaTweaker LTD có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. NinjaTweaker LTD không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

NinjaTweaker LTD chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không hàm ý sự chứng thực của NinjaTweaker LTD đối với trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều có nguy cơ riêng của người dùng.

7. Sửa đổi Điều khoản sử dụng trang web

NinjaTweaker LTD có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

9. Luật điều chỉnh

Mọi khiếu nại liên quan đến Trang web của NinjaTweaker LTD sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của chúng tôi mà không liên quan đến xung đột với các quy định pháp luật.

viVietnamese